کاکتوس و ساکولنت

آسترو سیلندر

آلوئه هومیلیس

هاورتیا آلبینو